นโยบายความเป็นส่วนตัว / ประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy / Privacy Notice)

วันที่ 01/06/2022
นโยบายความเป็นส่วนตัว / ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy / Privacy Notice)

บริษัทฟุกัง จำกัดตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเว็บไซต์ (Website) “www.chatcha.me” และแอพพลิเคชั่น (Application) “ChatChaTalk” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (“iOS”) และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (“Android”) เป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และมาตรฐานที่กำหนดไว้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือใน ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

ผู้ใช้บริการที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
ข้อ 1. บทนิยาม

"ข้อกำหนดการใช้บริการ" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ChatChaTalk

"บริษัท" หมายถึง บริษัท ฟุกัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) www.chatcha.me รวมถึงแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า “ChatChaTalk” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (“iOS”) และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (“Android”)

"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ (Website) www.chatcha.me

"แอพพลิเคชั่น" หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า “ChatChaTalk” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (“iOS”) และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (“Android”)

"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

"การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

"พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

2.1. ข้อมูลจาก Facebook, Apple, Google, Huawei และข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน
หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น โดยผ่านทางบัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook), แอปเปิ้ลไอดี (Apple ID), บัญชีกูเกิ้ล (Google ID) หรือบัญชีหัวเว่ย (Huawei ID) บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับผู้ให้บริการบัญชีดังกล่าว ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้บริการนั้นๆ บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลในส่วนนี้รวมถึง ชื่อบัญชี, หมายเลขผู้ใช้(ID), ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email), หมายเลขโทรศัพท์ และรูปโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ

2.2. ข้อมูลโปรไฟล์ที่ใช้ในการหาเพื่อน
บริษัทจะเก็บข้อมูลโปรไฟล์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ตอนสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือตอนที่ผู้ใช้บริการทำการแก้ไขในภายหลัง เพื่อนำไปแสดงในหน้าโปรไฟล์ให้ผู้ใช้บริการคนอื่นเห็นบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง รูปโปรไฟล์ ชื่อที่ใช้ในแอพ วันเกิด คำแนะนำตัว ประเทศและจังหวัดที่อยู่ การศึกษา ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา ส่วนสูง เพศ รูปร่าง สีผิว งานอดิเรก แนวภาพยนต์ที่ชอบ แนวเพลงที่ชอบ ตำแหน่ง GPS (แสดงเป็นระยะห่างแบบไม่ระบุตำแหน่ง) และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3. ข้อมูลการค้นหาเพื่อน หรือลักษณะคนที่ผู้ใช้สนใจ
เช่น เพศที่สนใจ ช่วงอายุที่สนใจ ระยะห่างที่สนใจ ประเทศ ภาคหรือทวีปที่สนใจ ส่วนสูงที่สนใจ รูปร่างที่สนใจ สีผิวที่สนใจ ระดับการศึกษาที่สนใจ รายได้ที่สนใจ อาชีพที่สนใจ ชื่อกลุ่มที่สร้างเพื่อประกาศหาเพื่อน คำแนะนำตัวที่ใส่เพื่อประกาศหาเพื่อน

2.4. ข้อมูลการกดเข้าไปดูโปรไฟล์และการปัดเลือก
เช่น ชื่อคนที่ผู้ใช้บริการกดเข้าไปดูโปรไฟล์หรือปัดเลือกหรือไม่เลือกคุณ วันเวลาที่เข้าไปดูหรือปัดเลือก จำนวนคนที่เข้าไปดูโปรไฟล์หรือปัดเลือกผู้ใช้บริการ

2.5. ข้อมูลการสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน (แชท)
เช่น ข้อความที่ส่งหากัน รูปสติ๊กเกอร์ที่ส่งหากัน รูปภาพที่ส่งหากัน รูปถ่ายที่ส่งเพื่อยืนยันตัวตนระหว่างกัน รวมถึง อัตราการตอบกลับหรือการเริ่มคุยก่อนของผู้ใช้บริการเมื่อมีคนทักมาหา

2.6. ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน หรือตรวจสอบความปลอดภัย
เช่น รูปถ่ายเพื่อยืนยันตัว บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะใช้เพียงรูปถ่ายและชื่อที่อยู่บนบัตรในการยืนยันตัวเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะทำการปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ปรากฏบนบัตรก่อนที่จะทำการส่งให้กับบริษัท

2.7 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
บริษัทจะเก็บเพียงแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติการซื้อเพชร/ไข่/เหรียญ ประวัติการซื้อChatCha Premium และประวัติการใช้เพชร/ไข่/เหรียญเพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นต่าง เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือรหัสอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวเพื่อชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้กรอกไว้เมื่อทำการจ่ายเงินแต่อย่างใด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บและบริหารโดยระบบรับชำระที่ท่านใช้งานอยู่ (เช่น Google, Apple หรือระบบ Online Payment อื่นๆ)

2.8 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เช่น ประวัติการค้นหา ประวัติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หมายเลขไอพี (IP Address)ที่เข้าใช้งาน ประวัติการปัดการ์ด ประวัติการเปิดหน้าจอต่างๆในแอพพลิเคชั่น ประวัติการกดดูโฆษณา ยี่ห้อ รุ่นและระบบปฏิบัติการ ของอุปกรณ์ที่ใช้ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ไอดีการโฆษณา (Advertising ID, IDFA)
ข้อ 3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้บริการ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวล เพื่อวัตถุประสงค์ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ ผลดังต่อไปนี้

3.1. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานเพื่อทำหน้าที่ตามสัญญา
• เพื่อแสดงเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการคนอื่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งอาจจะยังมิได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัท เห็นในหน้าโปรไฟล์ บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเพื่อให้บริการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเพื่อน หรือการใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (”ข้อกำหนดการใช้บริการ”) - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.7 ข้อ 2.8
• เพื่อยืนยันตัวตน และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ใช้บริการ - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1
• เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการแนะนำเพื่อนที่เหมาะสม บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.7 ข้อ 2.8


3.2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง
• เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย หรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับโฆษณา - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.8
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากท่าน – ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ ศาสนาของท่าน และเพศที่ท่านสนใจ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเพื่อน หรือการใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (”ข้อกำหนดการใช้บริการ”)

3.3. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
• เพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ เพื่อแจ้งข่าวสาร ประกาศ และข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้อกับการให้บริการ หรือเพื่อตอบข้อสงสัยหรือคำขอของผู้ใช้บริการ - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1
• เพื่อตรวจสอบการให้บริการ ความเหมาะสมของข้อมูล การทำตามกฎกติกาของแอพ การละเมิดข้อตกลงการใช้งาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ – ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 ข้อ 2.7 ข้อ 2.8
• เพื่อยืนยันตัวผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการแอบอ้างโปรไฟล์หรือรูปโปรไฟล์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานคนอื่น - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.6

3.4. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
• เพื่อเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 ข้อ 2.8
• เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ใช้บริการในกรณีที่มีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ หรือในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 ข้อ 2.8 หรือข้อมูลอื่นๆตามแต่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
ข้อ 4. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 ของนโยบายฉบับนี้
• ผู้ใช้บริการคนอื่น ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
• บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับอนุญาตและมีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
• ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา สำรวจตลาด และการตลาด
• บุคคลหรือนิติบุคคล ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผล จัดเก็บ หรือวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท อาทิ Amazon Web Services , Google Cloud Platform , Firebase , Google Analytics , Facebook , Apple
• Payment gateway หรือบริษัทรับชำระเงิน ตามวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก
• หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
• ผู้ซื้อ หรือผู้สืบสิทธิ หรือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นต้องทราบในกรณีมีการซื้อขายหุ้น ควบรวม การขายกิจการ การปรับโครงสร้างทั่วไป หรือองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขาย หรือโอนลักษณะอื่นซึ่งสินทรัพย์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดของบริษัทไม่ว่าโดยการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันอันเกี่ยวกับระบบการให้บริการของบริษัท
ข้อ 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

5.1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
5.2. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไป เพื่อให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
5.3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กฎหมายกำหนด
5.4. สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน ท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้โดยการกดปุ่ม “ยกเลิกสมาชิก” (Delete Account) ได้เองในแอพพลิเคชั่น
5.5. สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน ท่านสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อด้วยตนเอง ในหน้าแก้ไขโปรไฟล์ในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
5.7. สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ประมวลผลไปแล้วภายหลังจากท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย และก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว
5.8. สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิ โดยติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลหรือเว็บไซต์ที่ระบุข้างล่าง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งการเพิกถอนหรือคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน บริษัทอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบริษัทไม่สามารถให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้อันเกิดจากการเพิกถอนหรือคำคัดค้านดังกล่าว
ข้อ 6. คุกกี้ (Cookies) และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้น มีความจำเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่น ๆ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

ผู้ใช้บริการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตนเองเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากนี้ บุคคลภายนอก อาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน ตามประวัติกิจกรรมการของเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รวมรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
ข้อ 7. ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่ท่านกดออกจากระบบ (Log out) หรือลบแอพพลิเคชั่นออกจากอุปกรณ์ เนื่องจากท่านยังสามารถกลับมาใช้บริการได้ในภายหลัง ถ้าท่านต้องการแจ้งให้บริษัทหยุดประมวลผลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ ท่านต้องกดปุ่ม “ยกเลิกสมาชิก” (Delete account) หรือทำการแจ้งขอใช้สิทธิตามมาทางบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อ 8. ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันข้อมูลของท่านไม่ให้รั่วไหลอันเนื่องมาจากแฮกเกอร์ (Hacker) และบริษัทจะจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือจัดเก็บแบบไม่ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้บริการมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดการใช้บริการของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการอันใดเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดใดต่อบริษัทหรือผู้อื่นโดดเด็ดขาด
ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะสแปม (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือไวรัส (Virus) นั้น ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หากผู้ใช้บริการต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง
ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยอาจจะทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น การที่ผู้ใช้บริการได้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทภายหลังทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว ถือว่าผู้ใช้บริการยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมที่ได้ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการด้วย
ข้อ 11. สิทธิของบริษัท
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ข้างต้น

บริษัทมีสิทธิเข้าตรวจสอบบันทึกการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น
ข้อ 12. การติดต่อบริษัท
ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด หรือ มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

บริษัทฟุกัง จำกัด
เลขที่40 อาคารเอส เอ็น พี ห้อง503-504 ซอยสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ10260
เว็บไซต์ https://www.chatcha.me
อีเมล์ contact@koo-up.com

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ
https://www.koo-up.com/form_right_request.php
วันที่แก้ไขล่าสุด 1 มิถุนายน 2565